Salgs- og leveringsbetingelser

AH diagnostics AS generelle salgs- og leveringsbetingelser - gjelder alle leveranser.

Indhold:
1.   Anvendelsesområde
2.   Avtaleinngåelse
3.   Produktinformasjon
4.   Priser
5.   Prisendringsklausul
6.   Betaling
7.   Eiendomsforbehold
8.   Levering
9.   Risikoens overgang
10. Mangler
11. Ansvarsbefriende omstendigheter (force majeure)
12. Ansvarsbegrensninger
13. Retur
14. Programvare
15. Tilbakeholds, stansings- og hevingsrett
16. Utlånte varer
17. Lovvalg og verneting


1. Anvendelsesområde

Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder disse Salgs- og leveringsbetingelsene for alle tilbud, salg og leveranser av varer eller tjenester fra AH Diagnostics AS, heretter kalt ”Selger”.
 
2. Avtaleinngåelse

Enhver bestilling av varer eller tjenester fra Selger, anses som et tilbud fra kunden om å kjøpe varer eller tjenester fra Selger i henhold til Salgs- og leveringsbetingelsene. Selger aksepterer kundens tilbud ved å utstede en ordrebekreftelse til kunden. Bindende avtale anses inngått ved kundes mottak av ordrebekreftelse.

Kunden plikter straks etter mottak å kontrollere ordrebekreftelsen og kontakte Selger dersom ordrebekreftelsen avviker fra kundens bestilling. Hvis ikke vil ordrebekreftelsen gjelde mellom partene og Selgers levering i henhold til ordrebekreftelsen anses som rett oppfyllelse.
 
3. Produktinformasjon

Selger innestår ikke informasjon om varer som er utarbeidet av produsenter og leverandører, herunder informasjon i brosjyrer o.l. Produkter endres ofte og spesifikasjoner kan derfor også avvike fra det som er opplyst i annonser og annen informasjon fra Selger. Produktinformasjon må derfor kun anses som veiledende og må kontrolleres før bestilling. Opplysninger om varen er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. Priser

Alle priser er i norske kroner og eksklusive mva og miljøgebyrer. Prisene omfatter ikke frakt eller emballasje.

Dersom kunden ønsker montering, installasjon, igangsetting eller opplæring, må dette avtales særskilt og er ikke inkludert i prisene.

5. Prisendringsklausul

Dersom Selgers kostnader øker med mer enn to prosentpoeng i tidsrommet mellom avtaleinngåelse og fakturering, grunnet endringer i valutakurser, toll, skatter, avgifter eller gebyrer, er Selger berettiget til å belaste kunden hele kostnadsøkningen.

6. Betaling

Kjøpesummen faktureres ved levering og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Dersom levering utsettes og dette skyldes kundens forhold, plikter kunden å foreta enhver betaling til Selger, som om levering var skjedd til avtalt tid.

Ved forsinket betaling belastes kunden renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100.

Kunden er ikke berettiget til å motregne krav av noe slag i kjøpesummen.

7. Eiendomsforbehold

Varene forblir Selgers eiendom inntil hele kjøpesummen med tillegg av påløpte omkostninger er betalt i den utstrekning slikt eiendomsforbehold er gyldig.

8. Levering

8.1 Leveringssted og frakt

Levering skjer fra Selgers adresse. Selger inngår avtale med selvstendige fraktførere om frakt av varene til kunden, med mindre annet avtales særskilt.
Ved ordrer inntil kr 2 000 eks. mva. belastes kunden for fraktkostnader. Det vises til egne prislister for frakt.

8.2 Når levering anses skjedd

Levering av varene anses skjedd ved overlevering fra Selger til fraktfører, jfr. pkt 8.1. Dersom levering utsettes grunnet forhold som ikke skyldes Selger, anses levering skjedd når Selger opplyser om at varene er klare for avhenting/transport.

8.3 Leveringstid og forsinkelse

Leveringstidspunkter fremgår av avtalen. Leveringstidspunkter må betraktes som estimater, og en rimelig utskytelse av leveringstidspunkter grunnet Selgers forhold er ikke å anse som et mislighold.

8.4 Beføyelser ved forsinkelse

Dersom kundens formål med varene blir forfeilet grunnet senere levering enn forventet, kan kunden rette en skriftlig forespørsel til Selger om avbestilling, f.eks. per e-post. Så fremt Selger har anledning til å avbestille varene fra sine leverandører, plikter Selger da å akseptere kundens avbestilling, mot at kunden dekker eventuelle kostnader i forbindelse med avbestillingen.

Hver av partene har bare rett til å heve kjøpet for varer som ikke er levert eller ikke kan forventes levert innen tre måneder etter avtalt leveringstidspunkt. Kundens hevingsrett er betinget av at varene ikke er avsendt, eller kan forhindres avsendt fra Selgers leverandører. Dersom en part er berettiget til å heve avtalen, kan han kreve erstatning i henhold til pkt. 11 og 12. Rett til erstatning forutsetter hevingsrett.
Unnlater kunden å hente eller motta en vare, har Selger rett, men ikke plikt til å oppbevare, selge eller på annet vis disponere over varen for kundens regning.

8.5 Dellevering

Selger har rett til å foreta delleveringer.

9. Risikoens overgang

Risikoen for varen går over på kunden ved levering, jfr. pkt. 8.2.

Når risikoen for varen er gått over på kunden, faller ikke kundens forpliktelse til å betale kjøpesummen bort ved at varen deretter går tapt, skades eller minkes som følge av forhold som ikke beror på Selger.

Krav på grunn av forsinkelse eller beskadigelse under transport kan ikke rettes mot Selger.

10. Mangler

10.1 Forhold som utgjør mangler

Feil, avvik eller skader på varen som forelå på leveringstidspunktet og ikke skyldes kundens forhold, utgjør mangler ved varen og gir kunden rett til å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som beskrevet i pkt. 10.3.

Skader på varen som følge av ukyndig, feilaktig eller uaktsom bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og/eller vannforsyning eller andre ytre påvirkninger utgjør ikke mangler.

Kunden er selv ansvarlig for sitt varevalg, herunder at varer passer for tiltenkte formål, er kompatible med andre varer eller kundens utstyr, programvare og annet, samt yter forventede resultater og/eller funksjoner.

10.2 Tap av mangelskrav

Kunden taper sin rett til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende, dersom kunden uten forutgående skriftlig samtykke fra Selger har foretatt endinger av eller inngrep i varen, eller har misligholdt sin betalingsplikt.Kunden plikter straks å undersøke varene ved mottakelse, herunder å foreta testing. Ved temperaturfølsomme varer, taper kunden retten til å gjøre gjeldende eventuelle krav som følge av mangler som kan tilbakeføres til temperaturforhold, dersom kunden ikke har foretatt temperaturmålinger straks etter mottakelse, og umiddelbart gitt Selger skriftlig beskjed ved temperaturavvik.

Hvis kunden vil påberope seg en mangel, skal kunden straks etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, gi Selger skriftlig beskjed om dette, samt oppgi hva mangelen består i, hvis ikke tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Mangler som kunden ikke har påberopt seg innen tre (3) måneder etter levering, kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende overfor Selger. For deler som er utskiftet eller reparert, løper en ny absolutt tremånders reklamasjonsfrist fra reparasjon/omlevering, men allikevel slik at mangler aldri kan gjøres gjeldende senere enn seks (6) måneder etter opprinnelig leveringsdato for varen.

10.3 Misligholdsbeføyelser

Selger har rett, men ikke plikt til å avhjelpe mangler ved reparasjon eller omlevering. Selger velger fritt hvor reparasjon skal skje. Kunden må selv besørge og bekoste demontering, transport og ny montering ved reparasjoner/omlevering, og bærer risikoen for varen under transport og oppbevaring. Dersom reparasjoner utføres hos kunden, belastes kunden for utgifter til reise, opphold og diett, samt medgått reisetid.
For mangler som ikke avhjelpes, kan kunden kreve prisavslag på inntil femten (15) % av kjøpesummen, eller dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd, heve kjøpet.

Ved heving refunderes kunden betalt kjøpesum mot å levere varen til Selgers adresse, og kan i tillegg kreve erstatning i henhold til pkt. 11 og 12. Rett til erstatning forutsetter hevingsrett.

11. Ansvarsbefriende omstendigheter (force majeure)

Følgende omstendigheter, (force majeure-omstendigheter), medfører ansvarsfrihet for partene, såfremt de forhindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig byrdefull:

Arbeidskonflikt, unormale værforhold og enhver annen omstendighet, som er utenfor partenes kontroll, som f.eks. brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører, som skyldes noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter. Omstendigheter som nevnt, som var inntruffet innen tilbudets avgivelse/avtalens inngåelse, medfører kun ansvarsfrihet, såfremt omstendighetenes innflytelse på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses på dette tidspunkt.

Den part som blir forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser, skal uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

Begge parters plikter suspenderes så lenge oppfyllelse er forhindret grunnet slike force majeure-omstendigheter. Hver av partene har rett til å heve avtalen, dersom oppfyllelse av avtalen som følge utsettes med mer enn tre (3) måneder, eller blir urimelig byrdefull.

12. Ansvarsbegrensninger

Disse ansvarsbegrensningene gjelder ethvert erstatningskrav mellom partene som har sitt utspring i denne avtalen, også uten kontraktsrettslige erstatningskrav, med mindre partene har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Partenes erstatningsansvar er begrenset til kjøpesummen for den vare kravet har sitt utspring i.

Partene hefter ikke for den annen parts indirekte tap, eller for tap som følge av tingskader eller merarbeid.

13. Retur

Solgte varer tas kun i retur etter forutgående skriftlig samtykke fra Selger. Selger står fritt til å nekte retur, eller sette vilkår for retur.

Retur av varer med kjøpesum under kr 500 eller med begrenset holdbarhet, vil ikke aksepteres.

14. Programvare

Med mindre annet følger av programvareleverandørens betingelser eller av særlig avtale mellom kunde og Selger, gjelder følgende for programvare som er inkludert i leveranser fra Selger:
Installasjon, support, vedlikehold og oppgraderinger er ikke inkludert i leveransen.

For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører.

Kunden får en begrenset, ikke overførbar bruksrett til programvaren, som kun omfatter bruk med det utstyr programvaren er levert sammen med. Kunden har ikke rett til å gjøre endringer i eller kopiere programvaren, utover nødvendig sikkerhetskopiering. Selger gir ingen garantier knyttet til programvaren, og har herunder ikke ansvar for at programvare kan benyttes sammen med annet utstyr.

15. Tilbakeholds, stansings- og hevingsrett

Dersom kundens ordinære virksomhet opphører, eller det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring i forbindelsen med kundens virksomhet, eller det er grunn til å anta at kunden vil være ute av stand til å betale Selgers krav ved forfall, har Selger tilbakeholds- og stansingsrett til sikkerhet for ethvert krav mot kunden, selv om kravet ikke ennå er forfalt, og kan også stanse utførelse av arbeid og heve avtalen, med mindre kunden stiller betryggende sikkerhet for oppfyllelse av samtlige krav Selger måtte ha mot kunden.

Selger har rett, men ikke plikt til å selge varen for kundens regning femten (15) dager etter at Selger skriftlig har meddelt kunden at tilbakeholds- eller stansingsretten vil bli benyttet, med mindre kunden har betalt eller stilt betryggende sikkerhet innen fristens utløp. Selger kan kreve erstatning av kunden.

16. Utlånte varer

Utlånte varer tilhører selger, og skal merkes på en slik måte at dette klart fremgår. Selger er berettiget til å hente utlånte varer når som helst og uten krav til forhåndsvarsling. Kunden skal besørge og bekoste forsikring og vedlikehold av utlånsvarene.

Dersom utlånsvarer ved tilbakelevering har feil, skader eller behov for vedlikehold, vil Selger utføre utbedringer og/eller vedlikehold for kundens regning.

17. Lovvalg og verneting

Denne avtalen og rettsforhold som springer ut av den skal bedømmes etter norsk rett. Oslo tingrett er rett verneting.
 

Revideret Marts 2009